THỜI KHÓA BIỂU
Thực hiện từ ngày 04/10/2021
3
2021-2022
Thứ Tiết 10A110A210A310A410A510A610A710A810A910A1011A111A211A311A411A511A611A711A811A911A1011A1112A112A212A2'12A312A412A512A612A712A812A912A1012A11
2 1 NNgữ - Sơn   NVăn - Chinh   Địa - Phương(Đ)   TD - Nhàn   Toán - Trang   Tin - Vân   TD - Lương   Hoá - Hoàng   NNgữ - Đoàn   Địa - Giang(Đ)   Sinh - Tú   NVăn - Hương(V)   NNgữ - B. Hằng   NVăn - Thanh   Tin - Diệp   Sử - Hương(S)   Toán - Tr. Giang   QP - Dậu   Toán - Hương(T)   NNgữ - Đan   Toán - Tài   GDCD - Tuấn   TD - Võ       CNghệ - Thúy   Tin - Hà(T)   Hoá - Huyền   NVăn - Tuyết   Sử - Hoa(S)   Sinh - Hảo   NVăn - Yến   CNghệ - Bình   QP - Dương  
2 Tin - Diệp   Toán - V. Thủy   Hoá - Hà(H)   Địa - Phương(Đ)   TD - Lương   TD - Nhàn   Lý - H. Anh   Địa - Giang(Đ)   Sử - Hương(S)   Toán - L. Nga   NNgữ - Sơn   Địa - Thu(Đ)   Hoá - Hoàng   NVăn - Thanh   NNgữ - Đan   NVăn - Hương(V)   Toán - Tr. Giang   Sinh - Tú   NNgữ - Tư   GDCD - Hằng   Toán - Tài   Toán - Thu(T)   NNgữ - B. Hằng       Lý - Thúy   TD - Võ   NVăn - Tuyết   Sử - Hoa(S)   QP - Dương   Hoá - Huyền   Tin - Dũng(T)   Lý - Bình   NNgữ - Đoàn  
3 Lý - H. Anh   Địa - Phương(Đ)   QP - Dậu   NVăn - Linh   Hoá - Hà(H)   Sử - Hương(S)   Địa - Giang(Đ)   NVăn - Chinh   TD - Lương   Toán - L. Nga   Tin - Dũng(T)   Sinh - Hạnh(S)   Toán - Trang   Tin - Hà(T)   Địa - Thu(Đ)   NVăn - Hương(V)   Hoá - Hoàng   Tin - Diệp   CNghệ - Bình   TD - Nhàn   NNgữ - B. Hằng   NVăn - Yến   Sử - Trường       TD - Võ   Hoá - Ng. Hương   NVăn - Tuyết   NNgữ - Đoàn   CNghệ - Cúc   QP - Dương   Toán - Cương   Sử - Phương(S)   Toán - Thu(T)  
4 Toán - Tài   Lý - Cúc   NNgữ - Tư   Hoá - Hoàng   CNghệ - Hạnh(S)   Toán - L. Nga   Hoá - Hà(H)   NVăn - Chinh   Hoá - Ng. Hương   NNgữ - Đoàn   GDCD - Hằng   CNghệ - H. Anh   Toán - Trang   QP - Dậu   Sinh - Tú   Địa - Thu(Đ)   NVăn - Linh   NNgữ - Đan   Lý - Bình   Toán - V. Thủy   Sử - Hương(S)   NNgữ - Sơn   NVăn - Hương(V)       NNgữ - B. Hằng   Sử - Trường   Toán - Tr. Giang   Tin - Dũng(T)   Hoá - Huyền   CNghệ - Thúy   Toán - Cương   QP - Dương   Sử - Phương(S)  
5                                                                                                                                    
3 1 Địa - Phương(Đ)   NNgữ - Tư   Lý - L. Anh   Sử - Hoa(S)   Tin - Diệp   Hoá - Dương(H)   CNghệ - Khuyên   Tin - Vân   Lý - Quỳnh   TD - Nhàn   Hoá - Hương(H)   Toán - Hải   GDCD - Tám   NNgữ - Sơn   TD - Ng. Hải   NVăn - Hương(V)   Hoá - Hoàng   NVăn - Thanh   Tin - Hà(T)   NVăn - Đào(V)   NVăn - Tr. Hương   QP - Dương   Sinh - Hảo       Toán - Tâm   TD - Võ   GDCD - Hằng   Toán - L. Thủy   NVăn - Yến   NNgữ - B. Hằng   Toán - Cương   NNgữ - Đoàn   Địa - Thu(Đ)  
2 Hoá - Dương(H)   Địa - Phương(Đ) BD_Toán - V. Thủy Sử - Hoa(S) BD_NVăn - Định NNgữ - Tư BD_NVăn - Linh Sử - Hương(S)   Địa - Giang(Đ)   Tin - Diệp   NNgữ - Đoàn   TD - Lương   Tin - Vân   Lý - Quỳnh BD_NN - Sơn Toán - Hải BD_Lý - H. Anh Hoá - Hoàng BD_Sử - Phương(S) GDCD - Tám BD_Toán - Hương(T) Sử - Phương(S) BD_NVăn - Tr. Hương Lý - Tuyến BD_Toán - L. Nga Tin - Dũng(T) BD_Toán - Tr. Giang Lý - H. Anh BD_NVăn - Thanh NVăn - Đào(V) BD_Sử - Hương(S) TD - Nhàn BD_Địa - Phương(Đ) NVăn - Tr. Hương BD_Toán - Tài NNgữ - Sơn BD_Hóa - Dương(H) Hoá - Hương(H) BD_Toán - Lý   BD_NVăn - Hương(V) NNgữ - B. Hằng BD_Sử - Trường GDCD - Tuấn BD_NVăn - Chuyên Sinh - Hảo BD_NN - H.Nga Toán - L. Thủy BD_NVăn - Tuyết Toán - Lý BD_Địa - Hoa(Đ) Địa - Thu(Đ) BD_NN - B. Hằng NVăn - Yến BD_NVăn - Yến NVăn - Hương(V) BD_Toán - Tâm Sinh - Khuyên BD_Địa - Thu(Đ)
3 Lý - H. Anh   Sử - Hương(S) BD_Toán - V. Thủy GDCD - Hằng BD_NVăn - Định QP - Dương BD_NVăn - Linh TD - Lương   TD - Nhàn   Địa - Giang(Đ)   Hoá - Hoàng   Toán - Tâm   GDCD - Tuấn   NVăn - Tr. Hương BD_NN - Sơn NNgữ - B. Hằng BD_Lý - H. Anh Tin - Diệp BD_Sử - Phương(S) Hoá - Hà(H) BD_Toán - Hương(T) Toán - Trang BD_NVăn - Tr. Hương Toán - L. Nga BD_Toán - L. Nga Lý - Tuyến BD_Toán - Tr. Giang Toán - L. Thủy BD_NVăn - Thanh NVăn - Đào(V) BD_Sử - Hương(S) Địa - Phương(Đ) BD_Địa - Phương(Đ) Hoá - D. Hương BD_Toán - Tài Toán - Thu(T) BD_Hóa - Dương(H) Tin - Vân BD_Toán - Lý   BD_NVăn - Hương(V) Tin - Dũng(T) BD_Sử - Trường NNgữ - Sơn BD_NVăn - Chuyên NNgữ - H.Nga BD_NN - H.Nga TD - Võ BD_NVăn - Tuyết Toán - Lý BD_Địa - Hoa(Đ) Sử - Phương(S) BD_NN - B. Hằng NVăn - Yến BD_NVăn - Yến NVăn - Hương(V) BD_Toán - Tâm TD - Ng. Hải BD_Địa - Thu(Đ)
4 NNgữ - Sơn   TD - Nhàn BD_Sinh - Hạnh(S) TD - Lương BD_NVăn - Định Hoá - Hoàng BD_NVăn - Linh GDCD - Hằng   NNgữ - H.Nga   Hoá - Hà(H)   Lý - H. Anh   Địa - Giang(Đ)   Lý - Tuyến   NVăn - Tr. Hương BD_NN - Sơn NVăn - Hương(V) BD_Lý - H. Anh NNgữ - B. Hằng BD_Địa - Thu(Đ) Sử - Phương(S) BD_Toán - Hương(T) Toán - Trang BD_Toán - Trang Toán - L. Nga BD_Sử - Hương(S) Sử - Hương(S) BD_GDCD - Tuấn Toán - L. Thủy BD_Địa - Hoa(Đ) NNgữ - Tư BD_NVăn - Đào(V) Tin - Dũng(T) BD_Toán - V. Thủy TD - Ng. Hải BD_Địa - Phương(Đ) Hoá - Dương(H) BD_Hóa - Dương(H) Toán - Lý BD_Toán - Lý   BD_NVăn - Hương(V) Sinh - Anh(S) BD_Toán - Tâm Địa - Thu(Đ) BD_Toán - Tr. Giang QP - Dương BD_NVăn - Tuyết Hoá - D. Hương BD_NN - Đoàn TD - Võ BD_NN - H.Nga Sinh - Hảo BD_Toán - Hải Hoá - Hương(H) BD_Toán - Cương Toán - Tâm BD_NVăn - Tr. Hương Toán - Thu(T) BD_NVăn - Chuyên
5       BD_Sinh - Hạnh(S)   BD_NVăn - Định   BD_NVăn - Linh                           BD_NN - Sơn   BD_Lý - H. Anh   BD_Địa - Thu(Đ)   BD_Toán - Hương(T)   BD_Toán - Trang   BD_Sử - Hương(S)   BD_GDCD - Tuấn   BD_Địa - Hoa(Đ)   BD_NVăn - Đào(V)   BD_Toán - V. Thủy   BD_Địa - Phương(Đ)   BD_Hóa - Dương(H)   BD_Toán - Lý   BD_NVăn - Hương(V)   BD_Toán - Tâm   BD_Toán - Tr. Giang   BD_NVăn - Tuyết   BD_NN - Đoàn   BD_NN - H.Nga   BD_Toán - Hải   BD_Toán - Cương   BD_NVăn - Tr. Hương   BD_NVăn - Chuyên
4 1 GDCD - Tám   TD - Nhàn   Hoá - Hà(H)   Toán - Tâm   NNgữ - H.Nga   Toán - L. Nga   Tin - Diệp   Toán - Trang   NVăn - Định   NNgữ - Đoàn   Toán - Cương   Toán - Hải   QP - Dậu   NVăn - Thanh   Hoá - Thủy(H)   NVăn - Hương(V)   NVăn - Linh   Sử - Hương(S)   NVăn - Đào(V)   Sinh - Hạnh(S)   TD - Ng. Hải   Tin - Hà(T)   NNgữ - B. Hằng       NVăn - Tuyết   NVăn - Chuyên   CNghệ - L. Anh   Địa - Hoa(Đ)   Sử - Hoa(S)   TD - Võ   Địa - Phương(Đ)   GDCD - Tuấn   Sinh - Khuyên  
2 Sinh - Long BD_Lý - H. Anh NVăn - Chinh BD_Lý - Cúc Địa - Phương(Đ) BD_Sử - Hoa(S) NNgữ - Tư BD_Toán - Tâm CNghệ - Hạnh(S) BD_NN - H.Nga Toán - L. Nga BD_Toán - L. Nga CNghệ - Khuyên BD_NN - Đan Toán - Trang BD_NVăn - Chinh NVăn - Định BD_NVăn - Định Hoá - Thủy(H) BD_NVăn - Yến Toán - Cương BD_Lý - Quỳnh NNgữ - B. Hằng BD_Hóa - D. Hương NVăn - Đào(V) BD_NN - B. Hằng CNghệ - Bé BD_NN - Sơn NVăn - Tr. Hương BD_Toán - Trang Tin - Hà(T) BD_NVăn - Thanh Tin - Dũng(T) BD_Toán - Tr. Giang GDCD - Hằng BD_Sử - Hương(S) Lý - Bình BD_NN - Tư NNgữ - Đan BD_NVăn - Đào(V) GDCD - Tuấn BD_NVăn - Tr. Hương TD - Võ BD_Lý - Kiều NVăn - Hương(V) BD_Sinh - Hảo   BD_GDCD - Hằng Toán - Tâm BD_NVăn - Tuyết NVăn - Chuyên BD_Địa - Thu(Đ) NNgữ - H.Nga BD_Địa - Phương(Đ) NVăn - Tuyết BD_Toán - L. Thủy Hoá - Huyền BD_Toán - Lý Toán - Hải BD_NVăn - Chuyên Sinh - Hảo BD_Sử - Phương(S) NNgữ - Đoàn BD_NN - Đoàn Hoá - Ng. Hương BD_GDCD - Tám
3 CNghệ - Long BD_Lý - H. Anh NVăn - Chinh BD_Lý - Cúc Toán - L. Nga BD_Sử - Hoa(S) Địa - Phương(Đ) BD_Toán - Tâm Toán - Trang BD_NN - H.Nga GDCD - Hằng BD_Toán - L. Nga Toán - Lý BD_NN - Đan TD - Nhàn BD_NVăn - Chinh Tin - Diệp BD_NVăn - Định Sử - Hương(S) BD_NVăn - Yến TD - Ng. Hải BD_Lý - Quỳnh Tin - Dũng(T) BD_Hóa - D. Hương Lý - Tuyến BD_NN - B. Hằng Địa - Thu(Đ) BD_NN - Sơn NVăn - Tr. Hương BD_Toán - Trang NNgữ - Đan BD_NVăn - Thanh NNgữ - Tư BD_Toán - Tr. Giang Toán - L. Thủy BD_Sử - Hương(S) Hoá - Hà(H) BD_NN - Tư Toán - V. Thủy BD_NVăn - Đào(V) QP - Dậu BD_NVăn - Tr. Hương Toán - Thu(T) BD_Lý - Kiều NVăn - Hương(V) BD_Sinh - Hảo   BD_GDCD - Hằng TD - Võ BD_NVăn - Tuyết Lý - Bình BD_Địa - Thu(Đ) Sử - Hoa(S) BD_Địa - Phương(Đ) NVăn - Tuyết BD_Toán - L. Thủy Sinh - Hảo BD_Toán - Lý Toán - Hải BD_NVăn - Chuyên NNgữ - H.Nga BD_Sử - Phương(S) Toán - Tâm BD_NN - Đoàn GDCD - Tám BD_GDCD - Tám
4 Sử - Hương(S) BD_Lý - H. Anh NNgữ - Tư BD_Lý - Cúc Tin - Diệp BD_Toán - L. Nga CNghệ - Long BD_NVăn - Linh Toán - Trang BD_Toán - Trang NVăn - Chinh BD_NN - H.Nga Toán - Lý BD_NVăn - Định NNgữ - Đoàn BD_NN - Đoàn CNghệ - Khuyên BD_Toán - Tâm Lý - Tuyến BD_NN - B. Hằng NVăn - Tr. Hương BD_Lý - Quỳnh QP - Dậu BD_Sinh - Hạnh(S) Địa - Thu(Đ) BD_Sử - Phương(S) Hoá - Hà(H) BD_NN - Sơn NNgữ - Đan BD_NVăn - Tr. Hương Hoá - D. Hương BD_NN - Đan TD - C.Dũng BD_NN - Tư TD - Nhàn BD_NVăn - Thanh TD - Ng. Hải BD_GDCD - Tuấn Toán - V. Thủy BD_NVăn - Đào(V) Địa - Phương(Đ) BD_Sử - Hương(S) Toán - Thu(T) BD_Lý - Kiều Sinh - Hảo BD_Sinh - Hảo   BD_Sử - Trường Hoá - Huyền BD_Địa - Hoa(Đ) Hoá - Ng. Hương BD_Toán - Tr. Giang TD - Võ BD_NVăn - Tuyết Toán - L. Thủy BD_GDCD - Hằng NNgữ - H.Nga BD_Toán - Lý NNgữ - B. Hằng BD_Toán - Hải CNghệ - Bình BD_GDCD - Tám Toán - Tâm BD_Địa - Thu(Đ) NVăn - Chuyên BD_NVăn - Chuyên
5   BD_Lý - H. Anh   BD_Lý - Cúc   BD_Toán - L. Nga   BD_NVăn - Linh   BD_Toán - Trang   BD_NN - H.Nga   BD_NVăn - Định   BD_NN - Đoàn   BD_Toán - Tâm   BD_NN - B. Hằng   BD_Lý - Quỳnh   BD_Sinh - Hạnh(S)   BD_Sử - Phương(S)   BD_NN - Sơn   BD_NVăn - Tr. Hương   BD_NN - Đan   BD_NN - Tư   BD_NVăn - Thanh   BD_GDCD - Tuấn   BD_NVăn - Đào(V)   BD_Sử - Hương(S)   BD_Lý - Kiều   BD_Sinh - Hảo   BD_Sử - Trường   BD_Địa - Hoa(Đ)   BD_Toán - Tr. Giang   BD_NVăn - Tuyết   BD_GDCD - Hằng   BD_Toán - Lý   BD_Toán - Hải   BD_GDCD - Tám   BD_Địa - Thu(Đ)   BD_NVăn - Chuyên
5 1 TD - Lương   CNghệ - Hạnh(S)   NVăn - Định   Toán - Tâm   NVăn - Linh   NNgữ - H.Nga   Sử - Hoa(S)   Tin - Vân   CNghệ - Khuyên   TD - Nhàn   Toán - Cương   NVăn - Hương(V)   Sinh - Tú   Toán - Hương(T)   Hoá - Thủy(H)   QP - Dậu   Địa - Hoa(Đ)   NVăn - Thanh   Sử - Hương(S)   Lý - Thúy   CNghệ - Cúc   TD - Võ   Lý - Bé       QP - Dương   NVăn - Chuyên   Sinh - Hảo   GDCD - Hằng   NVăn - Yến   Toán - Hải   Sử - Phương(S)   TD - Ng. Hải   Lý - L. Anh  
2 Hoá - Dương(H) BD_Hóa - Dương(H) Tin - Vân BD_Hóa - Ng. Hương NVăn - Định BD_Địa - Phương(Đ) Toán - Tâm BD_NN - Tư NNgữ - H.Nga BD_NVăn - Linh Lý - Kiều BD_NN - H.Nga GDCD - Hằng BD_NVăn - Định Sử - Hương(S) BD_Toán - Trang Tin - Diệp BD_NN - Đoàn Toán - L. Nga BD_Toán - L. Nga Toán - Cương BD_Hóa - Hương(H) NVăn - Hương(V) BD_Toán - Hải TD - Ng. Hải BD_NVăn - Đào(V) TD - Lương BD_NVăn - Thanh QP - Dậu BD_Sử - Phương(S) CNghệ - Tuyến BD_Địa - Thu(Đ) NVăn - Linh BD_Sử - Hương(S) TD - Nhàn BD_Toán - L. Thủy Toán - Hương(T) BD_Toán - Hương(T) Hoá - Thủy(H) BD_NN - Đan Sinh - Hạnh(S) BD_NN - B. Hằng Sinh - Hảo BD_NN - Sơn Toán - Lý BD_Lý - Bé   BD_Toán - Lý Hoá - Huyền BD_NVăn - Tuyết Sinh - Khuyên BD_Sử - Trường Địa - Phương(Đ) BD_GDCD - Hằng Sử - Hoa(S) BD_Địa - Hoa(Đ) NVăn - Yến BD_Sử - Hoa(S) NVăn - Chuyên BD_NVăn - Chuyên GDCD - Tám BD_NVăn - Yến NNgữ - Đoàn BD_Toán - Tâm Sử - Phương(S) BD_Toán - Thu(T)
3 Địa - Phương(Đ) BD_Hóa - Dương(H) QP - Dương BD_Hóa - Ng. Hương NNgữ - Tư BD_Địa - Phương(Đ) TD - Nhàn BD_NN - Tư Tin - Diệp BD_NVăn - Linh NVăn - Chinh BD_NN - H.Nga QP - Dậu BD_NVăn - Định GDCD - Hằng BD_Toán - Trang GDCD - Tám BD_NN - Đoàn Tin - Vân BD_Toán - L. Nga NNgữ - Sơn BD_Hóa - Hương(H) TD - Lương BD_Toán - Hải CNghệ - Tuyến BD_NVăn - Đào(V) Lý - Bé BD_NVăn - Thanh Lý - Quỳnh BD_Sử - Phương(S) NNgữ - Đan BD_Địa - Thu(Đ) NVăn - Linh BD_Sử - Hương(S) Lý - H. Anh BD_Toán - L. Thủy Sinh - Tú BD_Toán - Hương(T) Sử - Hương(S) BD_NN - Đan Tin - Dũng(T) BD_NN - B. Hằng Địa - Thu(Đ) BD_NN - Sơn Toán - Lý BD_Lý - Bé   BD_Toán - Lý Toán - Tâm BD_NVăn - Tuyết Toán - Tr. Giang BD_Sử - Trường Hoá - Huyền BD_GDCD - Hằng TD - Võ BD_Địa - Hoa(Đ) NNgữ - H.Nga BD_Sử - Hoa(S) Sử - Phương(S) BD_NVăn - Chuyên TD - Ng. Hải BD_NVăn - Yến NVăn - Hương(V) BD_Toán - Tâm NVăn - Chuyên BD_Toán - Thu(T)
4 Toán - Tài BD_Hóa - Dương(H) Toán - V. Thủy BD_Hóa - Ng. Hương Sinh - Long BD_Địa - Phương(Đ) NNgữ - Tư BD_Toán - Tâm Lý - Cúc BD_Toán - Trang NVăn - Chinh BD_NVăn - Chinh Lý - H. Anh BD_Toán - Lý TD - Nhàn BD_NN - Đoàn Sinh - Tú BD_NVăn - Định QP - Dương BD_NVăn - Yến TD - Ng. Hải BD_Hóa - Hương(H) Tin - Dũng(T) BD_Toán - Hải Toán - Trang BD_Địa - Thu(Đ) NNgữ - Sơn BD_NVăn - Thanh NNgữ - Đan BD_NN - Đan Toán - L. Nga BD_Toán - L. Nga Lý - Tuyến BD_NVăn - Linh Địa - Hoa(Đ) BD_GDCD - Hằng GDCD - Tuấn BD_NVăn - Đào(V) NVăn - Đào(V) BD_Sử - Hương(S) NVăn - Tr. Hương BD_Toán - Tài Lý - Kiều BD_NN - Sơn TD - Võ BD_Lý - Bé   BD_NN - B. Hằng Toán - Tâm BD_Địa - Hoa(Đ) Sử - Trường BD_NVăn - Chuyên Toán - Tr. Giang BD_Sử - Hoa(S) NNgữ - Đoàn BD_NVăn - Tuyết Toán - Lý BD_GDCD - Tám Lý - Thúy BD_Sử - Phương(S) NNgữ - H.Nga BD_Toán - Cương Địa - Thu(Đ) BD_GDCD - Tuấn NVăn - Chuyên BD_Toán - Thu(T)
5 Toán - Tài BD_Hóa - Dương(H) Toán - V. Thủy BD_Hóa - Ng. Hương CNghệ - Long BD_Địa - Phương(Đ) Lý - Kiều BD_Toán - Tâm Sinh - Hạnh(S) BD_Toán - Trang Hoá - Dương(H) BD_NVăn - Chinh NNgữ - Đan BD_Toán - Lý CNghệ - Khuyên BD_NN - Đoàn Lý - Quỳnh BD_NVăn - Định NVăn - Chinh BD_NVăn - Yến Địa - Thu(Đ) BD_Hóa - Hương(H) Lý - H. Anh BD_Toán - Hải Lý - Tuyến BD_Địa - Thu(Đ) Sinh - Tú BD_NVăn - Thanh Toán - Trang BD_NN - Đan Toán - L. Nga BD_Toán - L. Nga NNgữ - Tư BD_NVăn - Linh Hoá - Thủy(H) BD_GDCD - Hằng Địa - Phương(Đ) BD_NVăn - Đào(V) NVăn - Đào(V) BD_Sử - Hương(S) NVăn - Tr. Hương BD_Toán - Tài Sử - Trường BD_NN - Sơn Địa - Hoa(Đ) BD_Lý - Bé   BD_NN - B. Hằng GDCD - Tuấn BD_Địa - Hoa(Đ) NNgữ - Sơn BD_NVăn - Chuyên Toán - Tr. Giang BD_Sử - Hoa(S) CNghệ - Thúy BD_NVăn - Tuyết Lý - Cúc BD_GDCD - Tám Tin - Dũng(T) BD_Sử - Phương(S) Toán - Cương BD_Toán - Cương Hoá - Huyền BD_GDCD - Tuấn NNgữ - Đoàn BD_Toán - Thu(T)
6 1 CNghệ - Long   NNgữ - Tư   Lý - L. Anh   NVăn - Linh   Địa - Giang(Đ)   Sinh - Hạnh(S)   NVăn - Định   Toán - Trang   Toán - Tâm   CNghệ - Khuyên   Sử - Phương(S)   GDCD - Tám   NVăn - Đào(V)   NVăn - Thanh   CNghệ - Quỳnh   Tin - Hà(T)   Toán - Tr. Giang   NNgữ - Đan   QP - Dậu   Lý - Thúy   Lý - Duy   CNghệ - Kiều   CNghệ - Bé       NVăn - Tuyết   NNgữ - Sơn   NNgữ - H.Nga   Sinh - Quyền   TD - Võ   NNgữ - B. Hằng   QP - Dương   Hoá - Huyền   Tin - Vân  
2 NNgữ - Sơn BD_Toán - Tài Tin - Vân BD_Toán - V. Thủy NNgữ - Tư BD_NN - Tư NVăn - Linh BD_Toán - Tâm NNgữ - H.Nga BD_NVăn - Linh CNghệ - Khuyên BD_Toán - L. Nga NVăn - Định BD_NN - Đan Lý - H. Anh BD_NVăn - Chinh Toán - Tâm BD_NN - Đoàn NVăn - Chinh BD_NN - B. Hằng Lý - Quỳnh BD_Toán - Cương NNgữ - B. Hằng BD_Sinh - Hạnh(S) Sử - Phương(S) BD_Toán - Trang TD - Lương BD_Toán - Hương(T) Toán - Trang BD_Địa - Thu(Đ) Sinh - Long BD_NVăn - Thanh QP - Dậu BD_Địa - Hoa(Đ) NVăn - Thanh BD_Toán - L. Thủy Tin - Hà(T) BD_Địa - Phương(Đ) CNghệ - Thúy BD_GDCD - Hằng Tin - Dũng(T) BD_GDCD - Tuấn Lý - Kiều BD_Toán - Thu(T) Toán - Lý BD_Hóa - Hương(H)   BD_Toán - Lý NVăn - Tuyết BD_Sử - Trường Toán - Tr. Giang BD_NN - Sơn Lý - L. Anh BD_Toán - Tr. Giang Hoá - D. Hương BD_Sử - Hoa(S) Sinh - Hảo BD_NVăn - Yến GDCD - Tám BD_GDCD - Tám Lý - Bình BD_NN - H.Nga Sinh - Quyền BD_NVăn - Tr. Hương TD - Ng. Hải BD_Sử - Phương(S)
3 NVăn - Tuyết BD_Toán - Tài CNghệ - Hạnh(S) BD_Toán - V. Thủy Toán - L. Nga BD_NN - Tư Tin - Vân BD_Toán - Tâm NVăn - Linh BD_NVăn - Linh Lý - Kiều BD_Toán - L. Nga TD - Lương BD_NN - Đan Sinh - Long BD_NVăn - Chinh Hoá - Ng. Hương BD_NN - Đoàn NVăn - Chinh BD_NN - B. Hằng QP - Dậu BD_Toán - Cương Lý - H. Anh BD_Sinh - Hạnh(S) Tin - Diệp BD_Toán - Trang Toán - Hương(T) BD_Toán - Hương(T) TD - Ng. Hải BD_Địa - Thu(Đ) GDCD - Hằng BD_NVăn - Thanh NNgữ - Tư BD_Địa - Hoa(Đ) NVăn - Thanh BD_Toán - L. Thủy NVăn - Đào(V) BD_Địa - Phương(Đ) NNgữ - Đan BD_GDCD - Hằng Hoá - D. Hương BD_GDCD - Tuấn Sử - Trường BD_Toán - Thu(T) QP - Dương BD_Hóa - Hương(H)   BD_Toán - Lý Địa - Hoa(Đ) BD_Sử - Trường Sinh - Khuyên BD_NN - Sơn TD - Võ BD_Toán - Tr. Giang NNgữ - Đoàn BD_Sử - Hoa(S) Tin - Dũng(T) BD_NVăn - Yến Hoá - Huyền BD_GDCD - Tám Sinh - Hảo BD_NN - H.Nga Toán - Tâm BD_NVăn - Tr. Hương Toán - Thu(T) BD_Sử - Phương(S)
4 QP - Dậu BD_Toán - Tài Hoá - Ng. Hương BD_Sinh - Hạnh(S) Toán - L. Nga BD_Sử - Hoa(S) Lý - Kiều BD_NN - Tư NVăn - Linh BD_NN - H.Nga QP - Dương BD_NVăn - Chinh NNgữ - Đan BD_Toán - Lý NVăn - Chinh BD_Toán - Trang NNgữ - Đoàn BD_Toán - Tâm Địa - Giang(Đ) BD_Toán - L. Nga NNgữ - Sơn BD_Toán - Cương Hoá - D. Hương BD_Hóa - D. Hương Toán - Trang BD_NVăn - Đào(V) Toán - Hương(T) BD_NVăn - Thanh Tin - Diệp BD_GDCD - Tám TD - Lương BD_GDCD - Hằng TD - C.Dũng BD_NVăn - Linh CNghệ - H. Anh BD_NN - Đan NNgữ - Tư BD_Toán - Hương(T) NVăn - Đào(V) BD_Toán - V. Thủy NNgữ - B. Hằng BD_NVăn - Tr. Hương Sinh - Hảo BD_Toán - Thu(T) GDCD - Hằng BD_Hóa - Hương(H)   BD_Địa - Hoa(Đ) Sử - Trường BD_NN - B. Hằng CNghệ - Bình BD_NN - Sơn Toán - Tr. Giang BD_Toán - Tr. Giang Lý - Thúy BD_Toán - L. Thủy Địa - Hoa(Đ) BD_NVăn - Yến TD - Võ BD_Địa - Thu(Đ) TD - Ng. Hải BD_Địa - Phương(Đ) Tin - Dũng(T) BD_Sử - Phương(S) Toán - Thu(T) BD_NN - Đoàn
5   BD_Toán - Tài   BD_Sinh - Hạnh(S)   BD_Sử - Hoa(S)   BD_NN - Tư   BD_NN - H.Nga   BD_NVăn - Chinh   BD_Toán - Lý   BD_Toán - Trang   BD_Toán - Tâm   BD_Toán - L. Nga   BD_Toán - Cương   BD_Hóa - D. Hương   BD_NVăn - Đào(V)   BD_NVăn - Thanh   BD_GDCD - Tám   BD_GDCD - Hằng   BD_NVăn - Linh   BD_NN - Đan   BD_Toán - Hương(T)   BD_Toán - V. Thủy   BD_NVăn - Tr. Hương   BD_Toán - Thu(T)   BD_Hóa - Hương(H)   BD_Địa - Hoa(Đ)   BD_NN - B. Hằng   BD_NN - Sơn   BD_Toán - Tr. Giang   BD_Toán - L. Thủy   BD_NVăn - Yến   BD_Địa - Thu(Đ)   BD_Địa - Phương(Đ)   BD_Sử - Phương(S)   BD_NN - Đoàn
7 1 TD - Lương   Lý - Cúc   CNghệ - Long   Tin - Vân   QP - Dậu   Địa - Giang(Đ)   Toán - Lý   NNgữ - Đoàn   NVăn - Định   CNghệ - Khuyên   Hoá - Hương(H)   Toán - Hải   TD - Ng. Hải   NNgữ - Sơn   Lý - Quỳnh   NNgữ - Đan   Sinh - Tú   Tin - Diệp   Toán - Hương(T)   Hoá - Thủy(H)   NNgữ - B. Hằng   NVăn - Yến   Lý - Bé       Sinh - Anh(S)   QP - Dương   NVăn - Tuyết   Sinh - Quyền   GDCD - Tám   NVăn - Chuyên   Lý - Bình   Sử - Phương(S)   Lý - L. Anh  
2 NVăn - Tuyết BD_NN - Sơn Hoá - Ng. Hương   TD - Lương   GDCD - Hằng   Lý - Cúc   CNghệ - Khuyên   NVăn - Định   Địa - Giang(Đ)   NNgữ - Đoàn   Hoá - Thủy(H)   CNghệ - Quỳnh   Sử - Phương(S)   NNgữ - B. Hằng   Lý - Bé   NVăn - Tr. Hương   Hoá - D. Hương   Toán - Tr. Giang   NNgữ - Đan   Toán - Hương(T)   Tin - Dũng(T)   Toán - Tài   NVăn - Yến   Hoá - Hương(H)       Lý - Thúy   Lý - Bình   Tin - Hà(T)   QP - Dương   Toán - Lý   NVăn - Chuyên   NNgữ - H.Nga   Sinh - Quyền   CNghệ - L. Anh  
3 NVăn - Tuyết BD_NN - Sơn GDCD - Hằng   Tin - Diệp   CNghệ - Long   Hoá - Hà(H)   NNgữ - H.Nga   NNgữ - Đan   QP - Dương   Địa - Giang(Đ)   Sinh - Tú   Tin - Dũng(T)   Hoá - D. Hương   NVăn - Đào(V)   Toán - Hương(T)   NVăn - Tr. Hương   TD - Lương   CNghệ - Tuyến   Hoá - Thủy(H)   TD - Ng. Hải   QP - Dậu   Toán - Tài   NNgữ - Sơn   Sử - Trường       NNgữ - B. Hằng   Toán - Tr. Giang   Lý - L. Anh   Toán - L. Thủy   Lý - Cúc   Lý - Thúy   Sử - Phương(S)   Lý - Bình   NNgữ - Đoàn  
4 Tin - Diệp BD_NN - Sơn Sinh - Hạnh(S)   NVăn - Định   Sinh - Long   Địa - Giang(Đ)   Tin - Vân   Sinh - Tú   CNghệ - Khuyên   QP - Dậu   NNgữ - Đoàn   NVăn - Tr. Hương   TD - Lương   NVăn - Đào(V)   Tin - Hà(T)   GDCD - Tám   Lý - Tuyến   GDCD - Tuấn   Toán - L. Thủy   Hoá - Hà(H)   Toán - V. Thủy   Lý - Duy   Hoá - Dương(H)   NNgữ - B. Hằng       Sử - Trường   Toán - Tr. Giang   Sử - Hoa(S)   Lý - Thúy   NNgữ - H.Nga   Toán - Hải   Hoá - Hương(H)   TD - Ng. Hải   Hoá - Ng. Hương  
5 S.Hoạt - Tài BD_NN - Sơn S.Hoạt - Hạnh(S)   S.Hoạt - Định   S.Hoạt - Linh   S.Hoạt - Cúc   S.Hoạt - Dương(H)   S.Hoạt - Hoa(S)   S.Hoạt - Vân   S.Hoạt - Quỳnh   S.Hoạt - Thủy(H)   S.Hoạt - Tú   S.Hoạt - Tám   S.Hoạt - Đào(V)   S.Hoạt - Thanh   S.Hoạt - Tr. Hương   S.Hoạt - Long   S.Hoạt - C.Dũng   S.Hoạt - L. Thủy   S.Hoạt - Hương(T)   S.Hoạt - V. Thủy   S.Hoạt - Duy   S.Hoạt - Hà(T)   S.Hoạt - Bé       S.Hoạt - Hoa(Đ)   S.Hoạt - Chuyên   S.Hoạt - L. Anh   S.Hoạt - D. Hương   S.Hoạt - Yến   S.Hoạt - Hải   S.Hoạt - Cương   S.Hoạt - Tuấn   S.Hoạt - Khuyên