THỜI KHÓA BIỂU
Thực hiện từ ngày 27/09/2021
2
2021-2022
Thứ Tiết 10A110A210A310A410A510A610A710A810A910A1011A111A211A311A411A511A611A711A811A911A1011A1112A112A212A312A412A512A612A712A812A912A1012A11
2 1 NNgữ - Sơn   TC Văn - Chinh   Địa - Phương(Đ)   TD - Nhàn   Toán - Trang   Tin - Vân   QP - Dậu   Hoá - Hà(H)   NVăn - Định   Hoá - Thủy(H)   Sinh - Tú   TC NN - B. Hằng   TC Sử - Phương(S)   NVăn - Thanh   Tin - Diệp   TD - Lương   Hoá - Hoàng   Sử - Hương(S)   TC NN - Tư   NNgữ - Đan   Toán - Tài   QP - Dương   NVăn - Hương(V)   CNghệ - Thúy   Tin - Hà(T)   TC GDCD - Hằng   NVăn - Tuyết   Sinh - Hảo   TD - Võ   Địa - Thu(Đ)   Lý - Bình   TC NN - Đoàn  
2 Tin - Diệp   Hoá - Ng. Hương   NNgữ - Tư   Địa - Phương(Đ)   Toán - Trang   TD - Nhàn   TD - Lương   Địa - Giang(Đ)   NVăn - Định   NNgữ - Đoàn   NNgữ - Sơn   NVăn - Hương(V)   Hoá - Hoàng   Hoá - Hà(H)   QP - Dậu   Lý - Tuyến   NVăn - Linh   NVăn - Thanh   Sử - Hương(S)   GDCD - Hằng   Toán - Tài   Toán - Thu(T)   NNgữ - B. Hằng   Lý - Thúy   TD - Võ   NVăn - Tuyết   Toán - L. Thủy   Lý - Cúc   Sinh - Hảo   Tin - Dũng(T)   Sử - Phương(S)   QP - Dương  
3 Địa - Phương(Đ)   NNgữ - Tư   TC Hóa - Hà(H)   GDCD - Hằng   Lý - Cúc   Toán - L. Nga   Địa - Giang(Đ)   NVăn - Chinh   Sinh - Tú   TD - Nhàn   Tin - Dũng(T)   Lý - H. Anh   Toán - Trang   Tin - Hà(T)   NNgữ - Đan   TC Sử - Hương(S)   Lý - Tuyến   Hoá - Thủy(H)   Lý - Bình   Toán - V. Thủy   QP - Dậu   Sinh - Hảo   Sử - Trường   TC NN - B. Hằng   Toán - Tr. Giang   NVăn - Tuyết   NNgữ - Đoàn   TD - Võ   Địa - Thu(Đ)   Toán - Cương   NVăn - Hương(V)   Toán - Thu(T)  
4 Lý - H. Anh   TC Hóa - Ng. Hương   Hoá - Hà(H)   Hoá - Hoàng   NVăn - Linh   Toán - L. Nga   NNgữ - Đan   NVăn - Chinh   NNgữ - Đoàn   Sử - Hương(S)   GDCD - Hằng   TC Sử - Phương(S)   Toán - Trang   Sinh - Tú   Hoá - Thủy(H)   NVăn - Hương(V)   CNghệ - Tuyến   QP - Dậu   NNgữ - Tư   Toán - V. Thủy   CNghệ - Cúc   NNgữ - Sơn   TC Địa - Giang(Đ)   NNgữ - B. Hằng   Sử - Trường   Toán - Tr. Giang   Tin - Dũng(T)   QP - Dương   TC Địa - Thu(Đ)   Toán - Cương   CNghệ - Bình   Toán - Thu(T)  
5                                                                                                                                
3 1 Địa - Phương(Đ)   NNgữ - Tư   Tin - Diệp   Sử - Hoa(S)   GDCD - Hằng   Hoá - Dương(H)   CNghệ - Khuyên   Tin - Vân   TD - Lương   QP - Dương   TC Sử - Phương(S)   Toán - Hải   GDCD - Tám   NVăn - Thanh   TD - Ng. Hải   Toán - L. Nga   Sử - Hương(S)   TD - Nhàn   NVăn - Đào(V)   Hoá - Hà(H)   NVăn - Tr. Hương   Lý - Kiều   TD - Võ   Sinh - Anh(S)   Địa - Thu(Đ)   Lý - L. Anh   Toán - L. Thủy   Sinh - Hảo   NNgữ - B. Hằng   Toán - Cương   NVăn - Hương(V)   NNgữ - Đoàn  
2 Sử - Hương(S)   Địa - Phương(Đ) BD_Sinh - Hạnh(S) Sử - Hoa(S) BD_NVăn - Định NNgữ - Tư BD_NN - Tư TD - Lương   Địa - Giang(Đ)   Tin - Diệp   Hoá - Hà(H)   NNgữ - Đoàn   Tin - Vân   NNgữ - Sơn BD_NN - Sơn NNgữ - B. Hằng BD_Lý - H. Anh Hoá - Hoàng BD_Toán - Trang GDCD - Tám BD_Toán - Hương(T) Sử - Phương(S) BD_NN - Đan Hoá - D. Hương BD_Toán - L. Nga TD - C.Dũng BD_NVăn - Linh NVăn - Thanh BD_NVăn - Thanh NVăn - Đào(V) BD_NVăn - Đào(V) TD - Nhàn BD_Toán - V. Thủy NVăn - Tr. Hương BD_NVăn - Tr. Hương Toán - Thu(T) BD_Hóa - Dương(H) Sinh - Hảo BD_Toán - Lý TD - Võ BD_NVăn - Tuyết Sinh - Khuyên BD_NVăn - Chuyên GDCD - Hằng BD_NN - H.Nga Toán - L. Thủy BD_NN - Đoàn NNgữ - H.Nga BD_Địa - Hoa(Đ) QP - Dương BD_NN - B. Hằng Lý - Bình BD_Toán - Cương NVăn - Hương(V) BD_Toán - Tâm Địa - Thu(Đ) BD_Địa - Thu(Đ)
3 TC Lý - H. Anh   QP - Dương BD_Sinh - Hạnh(S) GDCD - Hằng BD_NVăn - Định CNghệ - Long BD_NN - Tư Hoá - Hà(H)   TD - Nhàn   Địa - Giang(Đ)   NNgữ - Đoàn   Toán - Tâm   GDCD - Tuấn   NVăn - Tr. Hương BD_NN - Sơn TD - Lương BD_Lý - H. Anh Tin - Diệp BD_Toán - Trang Địa - Thu(Đ) BD_Toán - Hương(T) Toán - Trang BD_NN - Đan NVăn - Hương(V) BD_Toán - L. Nga Hoá - Hoàng BD_NVăn - Linh NVăn - Thanh BD_NVăn - Thanh TC Sử - Hương(S) BD_NVăn - Đào(V) Địa - Phương(Đ) BD_Toán - V. Thủy TC NN - B. Hằng BD_NVăn - Tr. Hương TC NN - Sơn BD_Hóa - Dương(H) Tin - Vân BD_Toán - Lý Tin - Dũng(T) BD_NVăn - Tuyết CNghệ - Bình BD_NVăn - Chuyên TD - Võ BD_NN - H.Nga Hoá - D. Hương BD_NN - Đoàn Toán - Lý BD_Địa - Hoa(Đ) Sử - Phương(S) BD_NN - B. Hằng Hoá - Hương(H) BD_Toán - Cương Hoá - Ng. Hương BD_Toán - Tâm TD - Ng. Hải BD_Địa - Thu(Đ)
4 GDCD - Tám   CNghệ - Hạnh(S) BD_Sinh - Hạnh(S) CNghệ - Long BD_NVăn - Định TC Hóa - Hoàng BD_NVăn - Linh Lý - Cúc   TC Lý - Kiều   Hoá - Hà(H)   TD - Nhàn   Hoá - Ng. Hương   Toán - L. Nga   Toán - Cương BD_NN - Sơn CNghệ - H. Anh BD_Lý - H. Anh TD - Ng. Hải BD_Địa - Thu(Đ) NNgữ - Sơn BD_NVăn - Thanh Toán - Trang BD_Toán - Trang NVăn - Hương(V) BD_Sử - Hương(S) Địa - Thu(Đ) BD_NN - Tư TC Sử - Hương(S) BD_NN - Đan Tin - Hà(T) BD_Toán - Hương(T) Tin - Dũng(T) BD_NVăn - Đào(V) NNgữ - B. Hằng BD_NN - B. Hằng TC Địa - Giang(Đ) BD_Hóa - Dương(H) Sử - Trường BD_Toán - Lý Hoá - Huyền BD_Địa - Hoa(Đ) GDCD - Tuấn BD_NVăn - Chuyên NNgữ - H.Nga BD_NVăn - Tuyết TD - Võ BD_Toán - L. Thủy Toán - Lý BD_NVăn - Yến CNghệ - Thúy BD_Toán - Hải Sinh - Hảo BD_Toán - Cương Toán - Tâm BD_Toán - Tâm Toán - Thu(T) BD_Sử - Phương(S)
5 Hoá - Dương(H)   TC Lý - Cúc BD_Sinh - Hạnh(S) Sinh - Long BD_NVăn - Định Hoá - Hoàng BD_NVăn - Linh NNgữ - H.Nga   Lý - Kiều   Lý - H. Anh   Sử - Hương(S)   Địa - Giang(Đ)   Toán - L. Nga   Toán - Cương BD_NN - Sơn NVăn - Hương(V) BD_Lý - H. Anh Toán - Trang BD_Địa - Thu(Đ) Lý - Bé BD_NVăn - Thanh Địa - Thu(Đ) BD_Toán - Trang Tin - Hà(T) BD_Sử - Hương(S) TC NN - Tư BD_NN - Tư Địa - Phương(Đ) BD_NN - Đan Lý - Bình BD_Toán - Hương(T) NVăn - Đào(V) BD_NVăn - Đào(V) Sinh - Hạnh(S) BD_NN - B. Hằng TC GDCD - Tuấn BD_Hóa - Dương(H) Hoá - Hương(H) BD_Toán - Lý Sử - Trường BD_Địa - Hoa(Đ) NNgữ - Sơn BD_NVăn - Chuyên Hoá - Huyền BD_NVăn - Tuyết NNgữ - Đoàn BD_Toán - L. Thủy Hoá - Ng. Hương BD_NVăn - Yến Lý - Thúy BD_Toán - Hải GDCD - Tám BD_Toán - Cương Tin - Dũng(T) BD_Toán - Tâm Sử - Phương(S) BD_Sử - Phương(S)
4 1 NVăn - Tuyết   TD - Nhàn   CNghệ - Long   Toán - Tâm   Toán - Trang   Toán - L. Nga   Tin - Diệp   NNgữ - Đoàn   Sử - Hương(S)   CNghệ - Khuyên   TC Toán - Cương   GDCD - Tám   NVăn - Đào(V)   NVăn - Thanh   Hoá - Thủy(H)   QP - Dậu   Toán - Tr. Giang   GDCD - Hằng   TD - Ng. Hải   NNgữ - Đan   Địa - Phương(Đ)   CNghệ - Kiều   NVăn - Hương(V)   NNgữ - B. Hằng   TD - Võ   Sử - Hoa(S)   Địa - Hoa(Đ)   NVăn - Yến   Sinh - Hảo   NNgữ - H.Nga   TC Địa - Thu(Đ)   NVăn - Chuyên  
2 Lý - H. Anh BD_Lý - H. Anh GDCD - Hằng BD_Lý - Cúc Địa - Phương(Đ) BD_Sử - Hoa(S) NNgữ - Tư BD_NN - Tư TC Hóa - Hà(H) BD_NN - H.Nga NNgữ - H.Nga BD_Toán - L. Nga NNgữ - Đan BD_NN - Đan CNghệ - Long BD_NVăn - Chinh CNghệ - Khuyên BD_NVăn - Định Lý - Tuyến BD_NVăn - Linh Toán - Cương BD_Lý - Quỳnh QP - Dậu BD_Toán - Hải NVăn - Đào(V) BD_NN - B. Hằng NVăn - Thanh BD_NN - Sơn Toán - Trang BD_Toán - Trang TC Toán - L. Nga BD_NVăn - Thanh TC Toán - Tr. Giang BD_Toán - Tr. Giang Toán - L. Thủy BD_Sử - Hương(S) TC Toán - Hương(T) BD_Toán - Hương(T) TD - Nhàn BD_NVăn - Đào(V) Sử - Hương(S) BD_NVăn - Tr. Hương Toán - Thu(T) BD_Lý - Kiều NVăn - Hương(V) BD_Hóa - Hương(H) TD - Võ BD_Toán - Tâm NVăn - Chuyên BD_Địa - Thu(Đ) Sinh - Hảo BD_GDCD - Hằng NVăn - Tuyết BD_NVăn - Tuyết Toán - Lý BD_Toán - Lý NNgữ - B. Hằng BD_Địa - Hoa(Đ) TC Địa - Thu(Đ) BD_Sử - Phương(S) Toán - Tâm BD_NN - Đoàn GDCD - Tám BD_NVăn - Chuyên
3 CNghệ - Long BD_Lý - H. Anh NVăn - Chinh BD_Lý - Cúc Toán - L. Nga BD_Sử - Hoa(S) Địa - Phương(Đ) BD_NN - Tư Hoá - Hà(H) BD_NN - H.Nga GDCD - Hằng BD_Toán - L. Nga Lý - H. Anh BD_NN - Đan Toán - Trang BD_NVăn - Chinh Tin - Diệp BD_NVăn - Định NNgữ - Đoàn BD_NVăn - Linh TD - Ng. Hải BD_Lý - Quỳnh Tin - Dũng(T) BD_Toán - Hải NNgữ - B. Hằng BD_NN - B. Hằng QP - Dậu BD_NN - Sơn NVăn - Tr. Hương BD_Toán - Trang NVăn - Hương(V) BD_NVăn - Thanh Lý - Tuyến BD_Toán - Tr. Giang NVăn - Thanh BD_Sử - Hương(S) Toán - Hương(T) BD_Toán - Hương(T) TC Sử - Hương(S) BD_NVăn - Đào(V) GDCD - Tuấn BD_NVăn - Tr. Hương Toán - Thu(T) BD_Lý - Kiều Toán - Lý BD_Hóa - Hương(H) Hoá - Huyền BD_Toán - Tâm NVăn - Chuyên BD_Địa - Thu(Đ) Địa - Hoa(Đ) BD_GDCD - Hằng NVăn - Tuyết BD_NVăn - Tuyết NNgữ - H.Nga BD_Toán - Lý TD - Võ BD_Địa - Hoa(Đ) Sinh - Hảo BD_Sử - Phương(S) Toán - Tâm BD_NN - Đoàn Hoá - Ng. Hương BD_NVăn - Chuyên
4 Hoá - Dương(H) BD_Lý - H. Anh Sử - Hương(S) BD_Lý - Cúc Tin - Diệp BD_Toán - L. Nga Lý - Kiều BD_NVăn - Linh CNghệ - Hạnh(S) BD_Toán - Trang NVăn - Chinh BD_NN - H.Nga Hoá - Hà(H) BD_NVăn - Định TC Lý - H. Anh BD_NN - Đoàn NNgữ - Đoàn BD_Toán - Tâm TD - Nhàn BD_NN - B. Hằng QP - Dậu BD_Lý - Quỳnh NVăn - Hương(V) BD_Hóa - D. Hương Địa - Thu(Đ) BD_Sử - Phương(S) Toán - Hương(T) BD_NN - Sơn NVăn - Tr. Hương BD_NVăn - Tr. Hương Lý - Tuyến BD_NN - Đan NNgữ - Tư BD_NN - Tư NNgữ - Đan BD_NVăn - Thanh NVăn - Đào(V) BD_NVăn - Đào(V) Toán - V. Thủy BD_Toán - V. Thủy TD - Ng. Hải BD_GDCD - Tuấn Sinh - Hảo BD_Lý - Kiều Lý - Bé BD_Hóa - Hương(H) TC Địa - Hoa(Đ) BD_Địa - Hoa(Đ) Lý - Bình BD_Toán - Tr. Giang TC NN - H.Nga BD_NVăn - Tuyết Sử - Hoa(S) BD_Sử - Hoa(S) TC GDCD - Tám BD_Toán - Lý Lý - Thúy BD_Toán - Hải NVăn - Yến BD_NVăn - Yến GDCD - Tuấn BD_Địa - Thu(Đ) Toán - Thu(T) BD_NVăn - Chuyên
5 TC Hóa - Dương(H) BD_Lý - H. Anh Toán - V. Thủy BD_Lý - Cúc NNgữ - Tư BD_Toán - L. Nga TC Lý - Kiều BD_NVăn - Linh Sinh - Hạnh(S) BD_Toán - Trang NVăn - Chinh BD_NN - H.Nga TC Hóa - Hà(H) BD_NVăn - Định GDCD - Hằng BD_NN - Đoàn TC Hóa - Ng. Hương BD_Toán - Tâm Toán - L. Nga BD_NN - B. Hằng NVăn - Tr. Hương BD_Lý - Quỳnh NVăn - Hương(V) BD_Hóa - D. Hương Lý - Tuyến BD_Sử - Phương(S) TC Toán - Hương(T) BD_NN - Sơn TC NN - Đan BD_NVăn - Tr. Hương Sử - Hương(S) BD_NN - Đan Tin - Dũng(T) BD_NN - Tư Lý - H. Anh BD_NVăn - Thanh CNghệ - Bình BD_NVăn - Đào(V) Lý - Thúy BD_Toán - V. Thủy NNgữ - B. Hằng BD_GDCD - Tuấn GDCD - Tuấn BD_Lý - Kiều CNghệ - Bé BD_Hóa - Hương(H) Toán - Tâm BD_Địa - Hoa(Đ) TC Địa - Thu(Đ) BD_Toán - Tr. Giang Toán - Tr. Giang BD_NVăn - Tuyết TC Địa - Hoa(Đ) BD_Sử - Hoa(S) Sử - Hoa(S) BD_Toán - Lý Hoá - Huyền BD_Toán - Hải NVăn - Yến BD_NVăn - Yến NNgữ - Đoàn BD_Địa - Thu(Đ) Sinh - Khuyên BD_NVăn - Chuyên
5 1 CNghệ - Long   TD - Nhàn   TC Văn - Định   Toán - Tâm   TC Văn - Linh   Lý - Kiều   Sử - Hoa(S)   Tin - Vân   Tin - Diệp   CNghệ - Khuyên   Lý - Quỳnh   Địa - Thu(Đ)   NNgữ - B. Hằng   Toán - Hương(T)   NNgữ - Đan   TD - Lương   Toán - Tr. Giang   TC Toán - L. Thủy   Sinh - Tú   Hoá - Hà(H)   TC Sử - Hương(S)   NNgữ - Sơn   QP - Dương   NVăn - Tuyết   TC GDCD - Tuấn   Sinh - Hảo   TC NN - Đoàn   Lý - Cúc   NVăn - Chuyên   Sử - Phương(S)   TD - Ng. Hải   Lý - L. Anh  
2 Sinh - Long BD_Hóa - Dương(H) Tin - Vân BD_Hóa - Ng. Hương Hoá - Hà(H) BD_Địa - Phương(Đ) Toán - Tâm BD_Toán - Tâm TD - Lương BD_NN - H.Nga CNghệ - Khuyên BD_NVăn - Chinh TC Lý - H. Anh BD_NVăn - Định TD - Nhàn BD_Toán - Trang NVăn - Định BD_NN - Đoàn Địa - Giang(Đ) BD_NVăn - Linh TD - Ng. Hải BD_Hóa - Hương(H) Toán - Hải BD_Hóa - D. Hương Sinh - Tú BD_NVăn - Đào(V) Toán - Hương(T) BD_NVăn - Thanh Toán - Trang BD_Sử - Phương(S) Địa - Thu(Đ) BD_Địa - Thu(Đ) TC Sử - Hương(S) BD_Toán - Tr. Giang NNgữ - Đan BD_Toán - L. Thủy NNgữ - Tư BD_NN - Tư Sinh - Hạnh(S) BD_NN - Đan Tin - Dũng(T) BD_Toán - Tài TD - Võ BD_NN - Sơn TC NN - B. Hằng BD_Lý - Bé Lý - Thúy BD_NVăn - Tuyết Toán - Tr. Giang BD_Sử - Trường CNghệ - L. Anh BD_Địa - Hoa(Đ) Sử - Hoa(S) BD_GDCD - Hằng CNghệ - Cúc BD_Sử - Hoa(S) NVăn - Chuyên BD_GDCD - Tám TC NN - H.Nga BD_NVăn - Yến QP - Dương BD_NVăn - Tr. Hương Sử - Phương(S) BD_Toán - Thu(T)
3 NNgữ - Sơn BD_Hóa - Dương(H) NNgữ - Tư BD_Hóa - Ng. Hương Lý - L. Anh BD_Địa - Phương(Đ) TD - Nhàn BD_Toán - Tâm Tin - Diệp BD_NN - H.Nga NVăn - Chinh BD_NVăn - Chinh NVăn - Định BD_NVăn - Định Lý - H. Anh BD_Toán - Trang TD - Lương BD_NN - Đoàn Tin - Vân BD_NVăn - Linh Toán - Cương BD_Hóa - Hương(H) Toán - Hải BD_Hóa - D. Hương TC Toán - Trang BD_NVăn - Đào(V) Hoá - Hà(H) BD_NVăn - Thanh Lý - Quỳnh BD_Sử - Phương(S) NNgữ - Đan BD_Địa - Thu(Đ) Tin - Dũng(T) BD_Toán - Tr. Giang Sinh - Tú BD_Toán - L. Thủy Toán - Hương(T) BD_NN - Tư Sử - Hương(S) BD_NN - Đan TD - Ng. Hải BD_Toán - Tài Địa - Giang(Đ) BD_NN - Sơn NNgữ - B. Hằng BD_Lý - Bé Toán - Tâm BD_NVăn - Tuyết Sinh - Khuyên BD_Sử - Trường NVăn - Tuyết BD_Địa - Hoa(Đ) TD - Võ BD_GDCD - Hằng Sử - Hoa(S) BD_Sử - Hoa(S) Sử - Phương(S) BD_GDCD - Tám NNgữ - H.Nga BD_NVăn - Yến Địa - Thu(Đ) BD_NVăn - Tr. Hương NVăn - Chuyên BD_Toán - Thu(T)
4 Toán - Tài BD_Hóa - Dương(H) Địa - Phương(Đ) BD_Hóa - Ng. Hương TD - Lương BD_Địa - Phương(Đ) TC Văn - Linh BD_Toán - Tâm NNgữ - H.Nga BD_Toán - Trang Sử - Hương(S) BD_NN - H.Nga NVăn - Định BD_Toán - Lý TC Hóa - Hà(H) BD_NN - Đoàn TC Lý - Quỳnh BD_NVăn - Định NVăn - Chinh BD_Toán - L. Nga Địa - Thu(Đ) BD_Hóa - Hương(H) Tin - Dũng(T) BD_Toán - Hải NVăn - Đào(V) BD_Địa - Thu(Đ) NNgữ - Sơn BD_NVăn - Thanh NVăn - Tr. Hương BD_NVăn - Tr. Hương Toán - L. Nga BD_GDCD - Hằng NNgữ - Tư BD_NVăn - Linh TD - Nhàn BD_Toán - L. Thủy GDCD - Tuấn BD_NN - Tư TC Toán - V. Thủy BD_NN - Đan Hoá - D. Hương BD_Toán - Tài Lý - Kiều BD_NN - Sơn Sinh - Hảo BD_Lý - Bé Toán - Tâm BD_Sử - Trường Sử - Trường BD_Toán - Tr. Giang Toán - Tr. Giang BD_Sử - Hoa(S) Lý - Thúy BD_NVăn - Tuyết TD - Võ BD_NVăn - Yến TC NN - B. Hằng BD_Sử - Phương(S) Hoá - Hương(H) BD_GDCD - Tám NNgữ - Đoàn BD_GDCD - Tuấn NVăn - Chuyên BD_Toán - Thu(T)
5 Toán - Tài BD_Hóa - Dương(H) Lý - Cúc BD_Hóa - Ng. Hương NNgữ - Tư BD_Địa - Phương(Đ) Lý - Kiều BD_Toán - Tâm Sử - Hương(S) BD_Toán - Trang Hoá - Dương(H) BD_NN - H.Nga NNgữ - Đan BD_Toán - Lý CNghệ - Long BD_NN - Đoàn Lý - Quỳnh BD_NVăn - Định NVăn - Chinh BD_Toán - L. Nga Hoá - Hương(H) BD_Hóa - Hương(H) Sinh - Hạnh(S) BD_Toán - Hải NVăn - Đào(V) BD_Địa - Thu(Đ) Sử - Phương(S) BD_NVăn - Thanh Sinh - Tú BD_NVăn - Tr. Hương Toán - L. Nga BD_GDCD - Hằng NVăn - Linh BD_NVăn - Linh CNghệ - H. Anh BD_Toán - L. Thủy Địa - Phương(Đ) BD_NN - Tư Toán - V. Thủy BD_NN - Đan NVăn - Tr. Hương BD_Toán - Tài Sử - Trường BD_NN - Sơn Địa - Giang(Đ) BD_Lý - Bé GDCD - Tuấn BD_Sử - Trường NNgữ - Sơn BD_Toán - Tr. Giang Toán - Tr. Giang BD_Sử - Hoa(S) CNghệ - Thúy BD_NVăn - Tuyết TC NN - H.Nga BD_NVăn - Yến Tin - Dũng(T) BD_Sử - Phương(S) Toán - Cương BD_GDCD - Tám TC NN - Đoàn BD_GDCD - Tuấn TC Địa - Thu(Đ) BD_Toán - Thu(T)
6 1 NNgữ - Sơn   CNghệ - Hạnh(S)   Lý - L. Anh   NVăn - Linh   Địa - Hoa(Đ)   QP - Dương   NVăn - Định   Sinh - Khuyên   Hoá - Ng. Hương   Hoá - Thủy(H)   Sử - Phương(S)   TC Toán - Hải   Tin - Diệp   TD - Lương   TC Toán - Trang   Tin - Hà(T)   QP - Dậu   Toán - L. Thủy   TD - Ng. Hải   NVăn - Đào(V)   Lý - Duy   TD - Võ   GDCD - Hằng   NVăn - Tuyết   Lý - Bình   NNgữ - H.Nga   Sinh - Quyền   NVăn - Yến   NNgữ - B. Hằng   TC GDCD - Tám   Toán - Tâm   Tin - Vân  
2 TD - Lương BD_Toán - Tài Tin - Vân BD_Toán - V. Thủy TC Lý - L. Anh BD_Sử - Hoa(S) NVăn - Linh BD_Toán - Tâm NNgữ - H.Nga   CNghệ - Khuyên BD_Toán - L. Nga TC Văn - Định BD_NN - Đan Toán - Trang BD_NVăn - Chinh Toán - Tâm BD_NN - Đoàn NVăn - Chinh BD_NN - B. Hằng NNgữ - Sơn BD_Toán - Cương Hoá - D. Hương BD_Sinh - Hạnh(S) TC NN - B. Hằng BD_NVăn - Đào(V) TC Sử - Phương(S) BD_Toán - Hương(T) Tin - Diệp   Toán - L. Nga   TD - C.Dũng   NNgữ - Đan   Tin - Hà(T)   QP - Dậu   Toán - Tài   Sử - Trường BD_Toán - Thu(T) Toán - Lý BD_Sinh - Hảo NVăn - Tuyết BD_Sử - Trường Toán - Tr. Giang BD_NN - Sơn TD - Võ BD_Toán - Tr. Giang TC GDCD - Hằng BD_Toán - L. Thủy NVăn - Yến BD_NN - H.Nga GDCD - Tám BD_NVăn - Chuyên QP - Dương BD_Địa - Thu(Đ) Sinh - Quyền BD_Sử - Phương(S) NNgữ - Đoàn BD_GDCD - Tám
3 TC Văn - Tuyết BD_Toán - Tài Hoá - Ng. Hương BD_Toán - V. Thủy NVăn - Định BD_Sử - Hoa(S) Tin - Vân BD_Toán - Tâm NVăn - Linh   TC Văn - Chinh BD_Toán - L. Nga TD - Lương BD_NN - Đan Toán - Trang BD_NVăn - Chinh Toán - Tâm BD_NN - Đoàn NNgữ - Đoàn BD_NN - B. Hằng Hoá - Hương(H) BD_Toán - Cương Lý - H. Anh BD_Sinh - Hạnh(S) NNgữ - B. Hằng BD_NVăn - Đào(V) NNgữ - Sơn BD_Toán - Hương(T) TC Sử - Phương(S)   GDCD - Hằng   NNgữ - Tư   Tin - Diệp   QP - Dậu   NNgữ - Đan   Toán - Tài   Tin - Hà(T) BD_Toán - Thu(T) Lý - Bé BD_Sinh - Hảo Sinh - Anh(S) BD_Sử - Trường Toán - Tr. Giang BD_NN - Sơn QP - Dương BD_Toán - Tr. Giang Lý - Thúy BD_Toán - L. Thủy Toán - Lý BD_NN - H.Nga Toán - Hải BD_NVăn - Chuyên TD - Ng. Hải BD_Địa - Thu(Đ) Lý - Bình BD_Sử - Phương(S) TC GDCD - Tám BD_GDCD - Tám
4 QP - Dậu BD_Toán - Tài Toán - V. Thủy BD_Toán - V. Thủy Toán - L. Nga BD_NN - Tư QP - Dương BD_NVăn - Linh NVăn - Linh   NNgữ - H.Nga BD_NVăn - Chinh Toán - Lý BD_Toán - Lý Lý - H. Anh BD_Toán - Trang TC Văn - Định BD_Toán - Tâm TC Lý - Tuyến BD_Toán - L. Nga NVăn - Tr. Hương BD_Toán - Cương TD - Lương BD_Sinh - Hạnh(S) Toán - Trang BD_Sử - Phương(S) CNghệ - Bé BD_Toán - Hương(T) CNghệ - Quỳnh   TC NN - Đan   Toán - Tr. Giang   Hoá - Thủy(H)   NNgữ - Tư   Lý - Thúy   Tin - Dũng(T)   Hoá - Dương(H) BD_Toán - Thu(T) TD - Võ BD_Sinh - Hảo Toán - Tâm BD_NN - B. Hằng Hoá - Ng. Hương BD_NN - Sơn Hoá - Huyền BD_Toán - Tr. Giang Hoá - D. Hương BD_Địa - Hoa(Đ) Địa - Hoa(Đ) BD_GDCD - Tám Toán - Hải BD_NVăn - Chuyên CNghệ - Bình BD_NN - H.Nga NNgữ - Đoàn BD_NVăn - Tr. Hương TD - Ng. Hải BD_NN - Đoàn
5 Toán - Tài BD_Toán - Tài Toán - V. Thủy BD_Toán - V. Thủy Toán - L. Nga BD_NN - Tư NNgữ - Tư BD_NVăn - Linh CNghệ - Hạnh(S)   TC Hóa - Dương(H) BD_NVăn - Chinh GDCD - Hằng BD_Toán - Lý NVăn - Chinh BD_Toán - Trang GDCD - Tám BD_Toán - Tâm Lý - Tuyến BD_Toán - L. Nga NVăn - Tr. Hương BD_Toán - Cương NNgữ - B. Hằng BD_Sinh - Hạnh(S) Sử - Phương(S) BD_Sử - Phương(S) Lý - Bé BD_Toán - Hương(T) Lý - Quỳnh   NNgữ - Đan   Toán - Tr. Giang   Lý - H. Anh   Hoá - Thủy(H)   CNghệ - Thúy   Hoá - D. Hương   NVăn - Yến BD_Toán - Thu(T) Hoá - Hương(H) BD_Sinh - Hảo Sử - Trường BD_NN - B. Hằng NNgữ - Sơn BD_NN - Sơn TC Địa - Hoa(Đ) BD_Toán - Tr. Giang NNgữ - Đoàn BD_Địa - Hoa(Đ) Tin - Dũng(T) BD_GDCD - Tám Hoá - Huyền BD_NVăn - Chuyên Lý - Bình BD_NN - H.Nga Hoá - Ng. Hương BD_NVăn - Tr. Hương Sinh - Khuyên BD_NN - Đoàn
7 1 TD - Lương   Sinh - Hạnh(S)   NVăn - Định   NVăn - Linh   TC Lý - Cúc   Địa - Giang(Đ)   Toán - Lý   TC Văn - Chinh   CNghệ - Khuyên   TC Hóa - Thủy(H)   Lý - Quỳnh   NNgữ - B. Hằng   QP - Dậu   Tin - Hà(T)   NVăn - Tr. Hương   Sinh - Long   Sinh - Tú   Tin - Diệp   NVăn - Đào(V)   TC NN - Đan   TC Toán - Tài   NNgữ - Sơn   TC GDCD - Hằng   Địa - Hoa(Đ)   QP - Dương   NNgữ - H.Nga   Sinh - Quyền   GDCD - Tám   NVăn - Chuyên   TD - Ng. Hải   Sử - Phương(S)   Lý - L. Anh  
2 NVăn - Tuyết BD_NN - Sơn NVăn - Chinh   NVăn - Định   CNghệ - Long   Tin - Diệp BD_NVăn - Linh Sinh - Hạnh(S)   Toán - Lý   Địa - Giang(Đ)   QP - Dậu   Sinh - Tú   CNghệ - Quỳnh   Toán - Hải   Lý - Tuyến   TC NN - Sơn   TD - Ng. Hải   Hoá - D. Hương   GDCD - Tuấn   TC NN - Đan   Toán - Hương(T)   Tin - Dũng(T)   NVăn - Tr. Hương   NVăn - Yến   NNgữ - B. Hằng   QP - Dương   Hoá - Ng. Hương   Tin - Hà(T)   Toán - L. Thủy   TC Địa - Hoa(Đ)   TC GDCD - Tám   NNgữ - H.Nga   Sinh - Quyền   CNghệ - L. Anh  
3 NVăn - Tuyết BD_NN - Sơn NVăn - Chinh   QP - Dậu   Tin - Vân   Địa - Hoa(Đ) BD_NVăn - Linh NNgữ - H.Nga   Sinh - Tú   QP - Dương   Lý - Quỳnh   Địa - Giang(Đ)   Tin - Dũng(T)   Hoá - D. Hương   TD - Ng. Hải   TD - Lương   NNgữ - Đan   CNghệ - Tuyến   NVăn - Linh   Toán - L. Thủy   Toán - Hương(T)   NVăn - Đào(V)   Lý - Duy   NVăn - Yến   Toán - Lý   NNgữ - B. Hằng   TC NN - Sơn   Lý - L. Anh   GDCD - Hằng   Hoá - Ng. Hương   Toán - Hải   Sử - Phương(S)   TC GDCD - Tuấn   NNgữ - Đoàn  
4 Tin - Diệp BD_NN - Sơn Lý - Cúc   TD - Lương   Sinh - Long   QP - Dậu BD_NVăn - Linh Tin - Vân   CNghệ - Khuyên   NNgữ - Đoàn   Địa - Giang(Đ)   TC Văn - Chinh   TC NN - Sơn   Sử - Phương(S)   CNghệ - Tuyến   Toán - Hương(T)   GDCD - Tám   NNgữ - Đan   NVăn - Linh   Toán - L. Thủy   Hoá - Thủy(H)   NVăn - Đào(V)   NNgữ - B. Hằng   Hoá - Dương(H)   Toán - Lý   TC GDCD - Tuấn   NVăn - Chuyên   Sử - Hoa(S)   QP - Dương   NNgữ - H.Nga   Toán - Hải   NVăn - Yến   TD - Ng. Hải   Hoá - Ng. Hương  
5 S.Hoạt - Tài BD_NN - Sơn S.Hoạt - Hạnh(S)   S.Hoạt - Định   S.Hoạt - Linh   S.Hoạt - Cúc BD_NVăn - Linh S.Hoạt - Dương(H)   S.Hoạt - Hoa(S)   S.Hoạt - Vân   S.Hoạt - Quỳnh   S.Hoạt - Thủy(H)   S.Hoạt - Tú   S.Hoạt - Tám   S.Hoạt - Đào(V)   S.Hoạt - Thanh   S.Hoạt - Tr. Hương   S.Hoạt - Long   S.Hoạt - C.Dũng   S.Hoạt - L. Thủy   S.Hoạt - Hương(T)   S.Hoạt - V. Thủy   S.Hoạt - Duy   S.Hoạt - Hà(T)   S.Hoạt - Bé   S.Hoạt - Hoa(Đ)   S.Hoạt - Chuyên   S.Hoạt - L. Anh   S.Hoạt - D. Hương   S.Hoạt - Yến   S.Hoạt - Hải   S.Hoạt - Cương   S.Hoạt - Tuấn   S.Hoạt - Khuyên